Uchazeči o práci

Uchazeči o práci

Způsob výběru zaměstnanců:

Uchazeč musí splnit předpoklady:

  • osoba se zdravotním postižením
  • bezúhonnost (čistý výpis z rejstříku trestů)
  • dovršení věku 18 let

Uchazeči jsou povinni před přijetím do hlavního pracovního poměru předložit tyto doklady :

  • Rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu
  • stanovisko lékaře, zda jejich eventuální pracovní zařazení není v rozporu s jejich zdravotním stavem
  • potvrzení o pobírání invalidního důchodu, ať již částečného nebo plného. Potvrzením se rozumí doklad nebo jeho kopie: ústřižek poštovní složenky nebo potvrzení OSSZ za příslušné čtvrtletí, v jehož průběhu je pracovní smlouva uzavírána.
  • v případě osob zdravotně znevýhodněných (dříve ZPS), je nutno předložit rozhodnutí vydané místně příslušným úřadem práce.