Aktuality

Aktuality

Z praktických zkušeností lze konstatovat, že s výjimkou realizace specifických úkolů, kde výkon práce vyžaduje mimořádné fyzické nasazení či výkon práce náročný na fyzickou a psychickou odolnost zaměstnanců v nepříznivých pracovních podmínkách, jsou naši zaměstnanci naprosto standardně schopni zabezpečovat svěřené úkoly. Všichni uchazeči jsou vybíráni s přihlédnutím k jejich možnostem v návaznosti na požadavky zákazníka. Při výběru zaměstnanců je pro nás i spokojenost cílového klienta nejpodstatnější individuální přístup.

Naše společnost nabízí kromě pozic vybraných pro OZP také pozice v administrativě, recepcích, pochůzkové činnosti, úklid, obsluhu telefonních ústředen, operační důstojníky apod.

Praxe ukázala, že procento pracovní neschopnosti u zaměstnanců se zdravotním postižením je významně nižší, stejně tak míra fluktuace a současně ukazuje i průměrně o polovinu odpovědnější přístup k plnění pracovních úkolů.


Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Společnost OZP Management, s.r.o. realizovala v období 1. 1. 2012 - 31. 12. 2013 grantový projekt s názvem Vzdělávání zdravotně postižených zaměstnanců OZP Management, s.r.o. . Tento projekt č. CZ.2.17/1.1.00/34400 je realizován v rámci prioritní osy 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky za dotační podpory Operačního programu Praha - Adaptabilita z prostředků Evropského sociálního fondu.

ozp

Celkem 60 našich pracovníků se v období 03/2012 - 11/2013 zúčastnilo na míru připravených vzdělávacích kurzů směřujících ke zvýšení profesní kvalifikace a k podpoře adaptability účastníků projektu na pracovním trhu. Kurzy pod lektorským vedením vybraných odborných dodavatelů byly tematicky orientovány na rozvoj legislativních znalostí, počítačových dovedností, měkkých dovedností a rovněž odborných znalostí našich pracovníků z oblastí bezpečnosti a bezpečnostního managementu.

Hlavním cíle projektu:

  • zvýšit adaptabilitu 60 zaměstnanců z ohrožených skupin naší firmy OZP Management s.r.o prostřednictvím zvyšování odborných znalostí a kompetencí.

Specifické cíle:

  1. rozvoj podnikového systému RLZ s využitím inovativních přístupů
  2. posílení udržitelnosti pracovních míst
  3. rozvoj kvalifikace a kompetencí 60 zapojených zaměstnanců

Projektové cíle byly dosaženy účastí našich zaměstnanců na vzdělávacích aktivitách projektu realizovaných formou firemních kurzů, moderními výukovými metodami

Vytvořený systém dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců ve společnosti OZP Management s.r.o. bude udržován a inovován i po ukončení financování z ESF především s ohledem na potřeby a požadavky cílové skupiny. Nárůst kvality a produktivity práce vysoce kvalifikovaného personálu vytvoří předpoklady pro další rozvoj jejich kompetencí. Systém bude uplatňován také při náboru a vzdělávání nových zaměstnanců. Návrhy na realizaci navazujících projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů předloží realizační tým vedení společnosti po ukončení projektu. Společnost zajistí další vzdělávání cílové skupiny především z vlastních finančních zdrojů, i když zřejmě již v nižší intenzitě a rozsahu, než v průběhu tohoto projektu.